Tiêu đề Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm 2017
Nội dung

Ngày 27/9/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Xem Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe Thủ trưởng các đơn vị trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; các báo cáo chuyên đề và ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 02/10/2017
Ngày kết thúc 02/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác