Tiêu đề Kết luận của đồng chí Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh ngày 02/10/2017
Nội dung

Ngày 02/10/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND tỉnh. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường để cho ý kiến về việc ban hành Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Xem kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 04/10/2017
Ngày kết thúc 04/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác