Tiêu đề Kết luận của Tập thể lãnh đạo UBND tỉnh về chủ trương dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Rông
Nội dung

Ngày 02/10/2017, tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban định kỳ; sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk Rông (Nhà đầu tư) và ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 304/BC-SKH ngày 25/9/2017 (Thủ tục hành chính); Xem ý kiến của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh tại Thông báo đính kèm.

Ngày bắt đầu 09/10/2017
Ngày kết thúc 05/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác