Tiêu đề Thông báo kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 26 tháng 10 năm 2017
Nội dung

Ngày 26/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và thảo luận góp ý dự thảo Quyết định về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Ngày bắt đầu 27/10/2017
Ngày kết thúc 27/10/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác