Tiêu đề Thông báo về việc chuyển Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
Nội dung

Thực hiện Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh về việc chuyển giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ; chuyển giao nguyên trạng tổ chức bộ máy của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp và công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở Nội vụ đã được chuyển giao về Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông từ ngày 25/10/2017.

Để thuận tiện trong việc phối hợp, liên hệ công tác Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh biết./.

Ngày bắt đầu 07/11/2017
Ngày kết thúc 31/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác