Tiêu đề Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại phiên họp Thành viên UBND tỉnh ngày 26/10/2017
Nội dung

Ngày 26/10/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp Thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 để thảo luận, thông qua một số nội dung trình HĐND tỉnh khóa III tại Kỳ họp thứ 5. Tại phiên họp, đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tich Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Ngày bắt đầu 26/10/2017
Ngày kết thúc 26/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác