Tiêu đề Danh sách giám định viên tư pháp tỉnh Đắk Nông năm 2017
Nội dung

Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật giám định tư pháp và Điều 23, 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lựa chọn, lập và hằng năm công bố, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý để đáp ứng yêu cầu giám định của hoạt động tố tụng.

Cổng thông tin điện tử tỉnh công bố Danh sách giám định viên tư pháp tỉnh Đắk Nông năm 2017 gồm có79 người.

Ngày bắt đầu 05/12/2017
Ngày kết thúc 05/12/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tư pháp
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác