Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành GD&ĐT năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017
Nội dung

Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 40/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (ngày 22/3/2017) để nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.

Ngày 30/3/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 40/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (ngày 22/3/2017) để nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017. Xem chi tiết tại đây
Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 04/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác