Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại cuộc họp nhằm tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý một số vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế giải tỏa 29,1 ha đất dọc hai bên rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14
Nội dung

Ngày 20/3/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 33/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại cuộc họp Hội đồng tư vấn pháp luật (thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 22/01/2014) vào ngày 06/3/2017, để tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý một số vấn đề liên quan đến việc cưỡng chế giải tỏa 29,1 ha đất dọc hai bên rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14.

Ngày bắt đầu 21/03/2017
Ngày kết thúc 21/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác