Tiêu đề Kết luận của PCT UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại cuộc họp tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý một số vấn đề liên quan đến đất đai có nguồn gốc do phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại dự án của Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai
Nội dung

Ngày 20/3/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 34/TB-UBND về Kết luận của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng tư vấn pháp luật (thành lập theo Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 22/01/2014) để tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý một số vấn đề liên quan đến đất đai có nguồn gốc do phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại dự án của Công ty Cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 21/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác