Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tại cuộc họp với Thanh tra tỉnh để nghe báo cáo kết quả công tác năm 2016 và các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2017
Nội dung

Ngày 038/3/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 27/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Huy tại cuộc họp ngày 14/02/2017 với Thanh tra tỉnh để nghe báo cáo kết quả công tác năm 2016 và các giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2017

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 10/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Thông báo khác