Tiêu đề Công bố danh sách giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017
Nội dung

Thực hiện quy định tại Điều 20 Luật giám định tư pháp và Điều 23, 24 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát danh sách giám định viên tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày bắt đầu 20/12/2017
Ngày kết thúc 20/12/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tư pháp
Thông báo khác