Tiêu đề Kết luật của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Nội dung Kết luật của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018
Ngày bắt đầu 29/01/2018
Ngày kết thúc 30/12/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác