Tiêu đề Thông báo Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08 tháng 03 năm 2018
Nội dung

Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08 tháng 03 năm 2018

Ngày bắt đầu 14/03/2018
Ngày kết thúc 14/03/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác