Tiêu đề Thông báo Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đầu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đầu giá quyền khai thác khoáng sản
Ngày bắt đầu 23/03/2018
Ngày kết thúc 23/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác