Tiêu đề Thông báo Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp thống nhất về kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh
Nội dung Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp thống nhất về kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh
Ngày bắt đầu 06/04/2018
Ngày kết thúc 06/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác