Tiêu đề Thông báo Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông về giải quyết điểm dân di cư tự do tại tiểu khu 1079 trên địa bàn xã Đắk Môl huyện Đắk Song
Nội dung Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông về giải quyết điểm dân di cư tự do tại tiểu khu 1079 trên địa bàn xã Đắk Môl huyện Đắk Song 
Ngày bắt đầu 19/04/2018
Ngày kết thúc 19/04/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác