Tiêu đề Kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh về chủ trương dự án Hội quán thanh niên và khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi của Công ty TNHH MTV Quảng Lợi
Nội dung

Ngày 31/03/2017, tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban định kỳ và nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về dự án Hội quán thanh niên và khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi của Công ty TNHH MTV Quảng Lợi (Nhà đầu tư) và ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 81/BC-SKH, ngày 27/3/2017. Xem ý kiến của tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh về vấn đề trên tại Thông báo số 43/TB-UBND do UBND tỉnh ban hành ngày 04/4/2017 (File đính kèm bên dưới).

Ngày bắt đầu 04/04/2017
Ngày kết thúc 04/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác