Tiêu đề Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 23 tháng 4 năm 2018
Nội dung Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 23 tháng 4 năm 2018
Ngày bắt đầu 26/04/2018
Ngày kết thúc 02/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác