Tiêu đề Thông báo Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Nội dung

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Loại khoán sản thăm dò: đá xây dựng
Vị trí khu vực đề nghị cấp giấy phép thăm dò: Bon Pinao 3, xã Nhân Đạo Huyện Đăk R'Lấp

Nơi nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông, đường 23/3 Thị xã Gia nghĩa tỉnh Đăk Nông

Ngày bắt đầu 27/04/2018
Ngày kết thúc 27/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Tài nguyên & Môi trường
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác