Tiêu đề Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và lãnh đạo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tại cuộc họp ngày 26 tháng 4 năm 2018
Nội dung

Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông và lãnh đạo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tại cuộc họp ngày 26 tháng 4 năm 2018

Ngày bắt đầu 02/05/2018
Ngày kết thúc 03/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác