Tiêu đề Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày bắt đầu 08/05/2018
Ngày kết thúc 08/05/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác