Tiêu đề Thông báo kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
Nội dung Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2018
Ngày bắt đầu 12/06/2018
Ngày kết thúc 12/07/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác