Tiêu đề Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2018
Nội dung Xem chi tiết tại văn bản đính kèm
Ngày bắt đầu 13/04/2018
Ngày kết thúc 13/06/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác