Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ngày 06/7/2018
Nội dung

Ngày 11 tháng 7 năm 2018, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 649/TB-VPUBND về việc Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại buổi làm việc với Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ngày 06/7/2018.

Ngày bắt đầu 13/07/2018
Ngày kết thúc 13/08/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác