Tiêu đề Đăng tải thông tin danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 2)
Nội dung Kế hoạch đăng tải thông tin danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 2)

1. Hình thức đăng tải:

Tự đăng tải lên Mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống đấu thầu điện tử) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://musamcong.mpi.gov.vn.

2. Thời gian, đơn vị thực hiện:

- Thời gian thực hiện: từ ngày 25/7/2018 đến ngày 02/8/2018.

- Đơn vị thực hiện: Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư.

3. Nội dung tự đăng tải:  

- Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (theo Quyết định số 1122/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 2) như Phụ lục kèm theo.

- Tài liệu đính kèm: Đính kèm file pdf Quyết định số 1122/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 2):

Ngày bắt đầu 25/07/2018
Ngày kết thúc 02/08/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác