Tiêu đề Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Nội dung Kết quả Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày bắt đầu 30/07/2018
Ngày kết thúc 30/09/2018
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác