Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Hội đồng xét tặng giải thưởng Báo chí lần thứ I, năm 2016
Nội dung

Ngày 04/4/2017, UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng xét tặng giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ I, năm 2016 (sau đây gọi tắt là Hội đồng xét tặng) để triển khai các nội dung liên quan đến công tác xét tặng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Hội Nhà báo tỉnh, Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Xem ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng sau khi nghe Hội Nhà báo tỉnh thông qua dự thảo Thể lệ, dự thảo quyết định thành lập Ban Giám khảo, Ban Giúp việc và dự toán kinh phí thực hiện; ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự tại File đính kèm (bên dưới)

 

Ngày bắt đầu 14/04/2017
Ngày kết thúc 14/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác