Tiêu đề Thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương
Nội dung

Ngày 21/12/2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông ban hành Thông báo số 52/TB-ĐĐBQH về nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương.

Cổng Thông tin điện tử đăng tải Thông báo tại phần đính kèm văn bản.

Ngày bắt đầu 25/12/2018
Ngày kết thúc 25/02/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác