Tiêu đề Thông báo kết luận của ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra thực địa khu vực dự kiến xây dựng bãi thu gom, xử lý chất thải huyện Đắk R’lấp
Nội dung Kết luận của ông Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi kiểm tra thực địa khu vực dự kiến xây dựng bãi thu gom, xử lý 
chất thải huyện Đắk R’lấp 
Ngày bắt đầu 27/05/2019
Ngày kết thúc 27/06/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác