Tiêu đề Thông báo về dự án quản lý, kinh doanh rừng và đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 21/12/2018
Nội dung

Thông báo dự án quản lý, kinh doanh rừng và đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp của Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ đã được UBND tỉnh Đắk Nông

thu hồi đất tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 21/12/2018
Ngày bắt đầu 11/06/2019
Ngày kết thúc 11/07/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác