Tiêu đề Thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa III
Nội dung Thông báo nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa III
Ngày bắt đầu 04/07/2019
Ngày kết thúc 12/07/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác