Tiêu đề Thông báo kết quả xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"
Nội dung kết quả xét chọn danh hiệu "Thầy thuốc Ưu tú"
Ngày bắt đầu 14/08/2019
Ngày kết thúc 19/08/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Y tế
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác