Tiêu đề Thông báo Chương trình, nội dung các hoạt động, kinh phí, thời gian, thành phần đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019
Nội dung Chương trình, nội dung các hoạt động, kinh phí, thời gian, thành phần dại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019
Ngày bắt đầu 04/10/2019
Ngày kết thúc 14/10/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác