Tiêu đề Thông báo Xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
Nội dung Xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
Ngày bắt đầu 10/10/2019
Ngày kết thúc 25/10/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác