Tiêu đề Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
Nội dung Thông báo triệu tập thí sinh dự xét tuyển viên chức Trường Chính trị tỉnh năm 2019
Ngày bắt đầu 09/12/2019
Ngày kết thúc 24/12/2019
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác