Tiêu đề Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2019
Nội dung Kết quả vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch công chức lên chuyên viên chính năm 2019
Ngày bắt đầu 02/01/2020
Ngày kết thúc 02/01/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác