Tiêu đề Thông báo Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác của UBND tỉnh năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020
Nội dung Kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác  của UBND tỉnh năm 2019 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.
Ngày bắt đầu 10/01/2020
Ngày kết thúc 31/01/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác