Tiêu đề Thăm dò dư luận các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT cấp tỉnh năm 2020
Nội dung

Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Đắk Nông đề nghị Quý cơ quan niêm yết công khai và đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị Thông báo số 17/TB-HĐXTNGƯT ngày 19/02/2020 của Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” tỉnh Đắk Nông về việc thăm dò dư luận các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tỉnh Đắk Nông năm 2020 (có Thông báo kèm theo) để thăm dò dư luận theo quy định.

Riêng các đơn vị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp ý kiến thăm dò của đơn vị mình, báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan thường trực Hội đồng để tổng hợp.

Ngày bắt đầu 13/02/2020
Ngày kết thúc 13/03/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Giáo Dục và Đào Tạo
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác