Tiêu đề Thông báo xét tuyển viên chức ngành Công thương năm 2020
Nội dung Xét tuyển viên chức ngành Công thương năm 2020
Ngày bắt đầu 17/03/2020
Ngày kết thúc 31/03/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Công Thương
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác