Tiêu đề Thông báo xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh
Nội dung Xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh
Ngày bắt đầu 15/05/2020
Ngày kết thúc 25/05/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Sở Nội vụ
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác