Tiêu đề Thông báo thu hồi đất của Dự án SADACO Đắk Nông của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn
Nội dung Thu hồi đất của Dự án SADACO Đắk Nông của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn
Ngày bắt đầu 13/10/2020
Ngày kết thúc 23/10/2020
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác