Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và thời gian tới
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và thời gian tới
Ngày bắt đầu 28/01/2021
Ngày kết thúc 05/02/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác