Tiêu đề Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông ngày 12/5/2021
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông ngày 12/5/2021
Ngày bắt đầu 13/05/2021
Ngày kết thúc 20/05/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác