Tiêu đề Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông ngày 09/6/2021
Nội dung Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông ngày 09/6/2021
Ngày bắt đầu 11/06/2021
Ngày kết thúc 18/06/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Văn phòng UBND tỉnh
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác