Tiêu đề Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Nội dung Kết quả Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày bắt đầu 12/07/2021
Ngày kết thúc 30/07/2021
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo Đơn vị khác
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác