Tiêu đề Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại buổi tiếp công dân ngày 20/4/2017
Nội dung

Ngày 20/4/2017 tại Trụ sở Tiếp Công dân tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi tiếp các ông/bà: Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Thế Sơn, K' Krang, Bàn Thị Lưu, Đỗ Hoàng Hà đại diện cho các hộ dân có đất đang xâm canh trong khu vực dự án của HTX Nông nghiệp Dịch vụ  Thương mại  Hợp Tiến tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông. Xem của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh sau khi nghe các ý kiến của cấc hộ dân và các đại biểu tham dự buổi tiếp dân tại File đính kèm (bên dưới)

Ngày bắt đầu 25/04/2017
Ngày kết thúc 25/06/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác