THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh về các dự án đầu tư ngoài ngân sách
Nội dung

Ngày 05/5/2017, tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh họp giao ban định kỳ. Xem ý kiến của tập thể lãnh đạo UBND tỉnh sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo về các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại File đính kèm (bên dưới)

Ngày bắt đầu 12/05/2017
Ngày kết thúc 12/07/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác