THÔNG BÁO

Tiêu đề Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 14/7/2017 bàn đơn giá bình quân và kinh phí xây dựng bản đồ hiện trạng phục vụ công tác giao rừng của 06 Công ty lâm nghiệp giải thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Nội dung

Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp để bàn về đơn giá bình quân và kinh phí xây dựng bản đồ hiện trạng phục vụ công tác giao rừng của 06 Công ty lâm nghiệp giải thể trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Xem ý kiến kết luận về cuộc họp của đồng chí Trương Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND, Chủ trì cuộc họp tại Thông báo bên dưới.

Ngày bắt đầu 19/07/2017
Ngày kết thúc 19/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác