THÔNG BÁO

Tiêu đề Thông báo về việc phân công nhiệm vụ Ban tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017
Nội dung

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh, về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng tỉnh Đắk Nông lần thứ VI năm 2017 (gọi tắt là Liên hoan văn nghệ), Ban tổ chức Liên hoan văn nghệ (được thành lập theo Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 23/6/2017 của UBND tỉnh) phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Xem chi tiết tại Thông báo dưới đây.

Ngày bắt đầu 24/07/2017
Ngày kết thúc 24/09/2017
Kiểu thông báo Văn bản
Đơn vị thông báo UBND tỉnh Đắk Nông
Tài liệu đính kèm
Thông báo khác